Saint Menna

Also known as

  • Manna

Memorial

Profile

Relative of Saint Eucherius and Saint Elaptius. Nun.

Born

Died

Canonized