Saint Merililaun

Also known as

  • Merolilaun
  • Merolitain
  • Merolilan

Memorial

Profile

Eighth century pilgrim, martyred while en route to Rome, Italy.

Born

Died

Canonized

MLA Citation

  • “Saint Merililaun“. Saints.SQPN.com. 15 April 2014. Web. 23 April 2014. <>